अक्षौहिणी

शरद

अक्षौहिणी


 
महाभारतात भारतीय युध्दामध्ये अठरा अक्षौहिणी योध्दे लढले व बोटावर मोजण्या एवढेच जिवंत राहिले हे सर्वाच्या लक्षात असते. पण एक अक्षौहिणी म्हणजे नक्की किती

हे माहित असतेच असे नाही.आज त्याचे कोष्टक पाहू.

१ गज, १ रथी, ३ अश्व, ५ पदाति = १ पत्ति

३ पत्ति = सेनामुख

३ सेनामुख = गुल्म

३ गुल्म = गण

३ गण = वाहिनी

३ वाहिनी = पृतना

३ पृतना = चमू

३ चमू = अनीकिनी

१० अनीकिनी = अक्षौहिणी

एका अक्षौहिणीत

२१८७० गज

२१८७० रथ

१०९३५० पायदळ

६५६१० अश्व. [अबब !]

शरद